Szoftver licencszerződés

A szoftver gyártója, forgalmazója, a szerzői jogok tulajdonosa:

InCash Ügyvitel Zrt.

Adószám: 25844034-2-41

Bankszámlaszám: 12001008-01584269-00100000

Cím: 1139 Budapest Forgách utca 19.

Telefon: 1/238-0814 Fax.: 1/238-0815

E-mail cím: incash@incash.hu

Web: http://www.incash.hu


1. A LICENCSZERZŐDÉS 

Az InCash Ügyvitel Zrt. által készített szoftver megvásárlásával és a licencszerződés elfogadásával a programot megvásárló (továbbiakban) Felhasználó jogot kap arra, hogy a szoftvert telepítse és az alább felsorolt jogok és kötelezettségek figyelembevételével használja.

A szoftver megvásárlásával sem a szoftver szerzői jogai sem pedig a vagyoni jogai nem kerülnek a Felhasználóhoz!

A Felhasználónak az InCash szoftver installálása közben módja van elolvasni, majd áttanulmányozás után elfogadni jelen licencszerződést. Az elfogadás hiányában a telepítés megszakad a szoftver nem telepíthető és nem használható. A licencszerződés a szoftveren belül a Regisztráció menüpont alatt található, bármikor elolvasható.

A Felhasználó elfogadja, hogy a licencszerződés a jogszabályi környezet és a technikai fejlődés következtében változhat! A megváltozott licencszerződést minden változás alkalmával a szoftver használata közben ismételten el kell fogadnia. Amennyiben a változások kapcsán a Felhasználónak kérdése, észrevétele lenne, azt az ügyfélszolgálatunkon keresztül megteheti.


2. A SZERZŐDÉS AZ ALÁBBI JOGOKAT BIZTOSÍTJA A FELHASZNÁLÓNAK

 • A megvásárolt InCash szoftvert - az adatbázis kivételével - korlátlan számú számítógépre telepíteni és a megvásárolt aktív felhasználók száma szerint egy időben használni.
 • A szoftvert a számítógép merevlemezére másolni és az eredeti példányt biztonsági célból megőrizni. A jelen licencszerződésben kifejezetten engedélyezetten kívül nem készíthet másolatot!
 • A megvásárolt programban rögzített regisztrációs adatainak megváltoztatását kérni az InCash Ügyvitel Zrt.-től:
  • cégnév vagy címadatok változása esetén 
  • jogutóddal történő megszűnés esetén 

Mindkét esetben a változtatás kezdeményezésének elengedhetetlen feltétele a változásokat igazoló érvényes cégbírósági végzés bemutatása. A Felhasználót módosítási költség terheli, amely tekintetében az InCash Ügyvitel Zrt. díjtáblázata az irányadó. A változtatásokat csak az élő terméktámogatással rendelkező Felhasználók kérhetik. 


3. A FELHASZNÁLÓ NEM JOGOSULT AZ ALÁBBIAKRA

 • A szoftvert vagy bármely részét továbbértékesíteni, bérbe adni, a szoftvert vagy adatbázisát részeire bontani, módosítani, visszaalakítani, lefordítani, a szoftver forráskódjának visszafejtésére bárminemű kísérletet tenni, vagy a szoftverből más szoftvert származtatni.
 • A frissített változat kézhezvétele után a szoftver korábbi változatát használni. A szoftver frissítése után a korábbi változatokat meg kell semmisíteni.
 • A szoftvert a jelen szerződésben nem engedélyezett módon vagy a kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő módon használni, a szoftverhez tartozó dokumentációról másolatot készíteni.
 • Használni a szoftvert, amennyiben pénzügyi tartozása áll fenn az InCash Ügyvitel Zrt. felé, származzon ez az alap szoftver vételárából, vagy bármikor egy fejlesztésből vagy modul vásárlásából esetleg kiegészítő szolgáltatás igénybevételéből. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az InCash korlátozhatja, vagy megszüntetheti a szoftver használati jogát, letilthatja a szoftvert vagy egyes szolgáltatásait, amíg a tartozás fennáll!

4. A SZOFTVER KÖTELEZŐ AKTÍVÁLÁSA

A jelen licencszerződés által biztosított licencjogok a szoftver első telepítését követő tizenöt (15) napra korlátozódnak, amennyiben a Felhasználó a szoftvert nem aktiválja - a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően!
Az aktiválás történhet interneten vagy telefonon, melynek esetleges költségeit a Felhasználót terhelik.
Az aktiváláshoz szükséges kulcsot az InCash akkor bocsájtja a Felhasználó rendelkezésére, amikor a vételi ár teljes mértékben kiegyenlítésre került.
Előfordulhat, hogy amennyiben a számítógépe vagy az InCash szoftver konfigurációjában jelentős változás áll be, az aktiválást újra el kell végezni.


5. A SZOFTVER JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁNAK ELLENŐRZÉSE

Az InCash Szoftver tartalmaz, olyan műszaki megoldásokat, melyek rendeltetése az, hogy a szoftver licenc nélküli, illetve jogosulatlan használatát megakadályozza.  

Amennyiben a Felhasználó a szoftver nem megvásárolt példányát, vagy a megvásárolt példányt nem a megvásárolt kiépítésben használja vagy a licenc használatára egyéb okok miatt nem jogosult, akkor az InCash Ügyvitel Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jogosulatlan szoftverhasználatot megakadályozza. A Felhasználónak ezek után nem lesz lehetősége a szoftver használatára és a hozzákapcsolódó szolgáltatások igénybevételére.
Az ilyen ellenőrzési eljárás során az InCash Ügyvitel Zrt. nem gyűjt a munkaállomásáról személyi azonosításra alkalmas információkat.


6. INTERNET ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK

A szoftver tartalmaz olyan összetevőket, amelyek lehetővé teszik, illetve megkönnyítik bizonyos Internet-alapú szolgáltatások használatát. Ön elfogadja és egyetért vele, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. automatikusan ellenőrizheti az Ön által használt szoftver és alkotóelemei verzióját, és a szoftver frissítését vagy hibajavítását az Ön munkaállomására történő automatikus letöltéssel biztosíthatja.
A licencszerződés elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. a rendelkezésére bocsátott elérhetőségeken az Ön részére információkat küldjön a megvásárolt termékhez kapcsolódó szolgáltatásairól és akcióiról, míg Ön ezen információk lemondásáról írásban nem rendelkezik.


7. TERMÉKTÁMOGATÁS

Az InCash Ügyvitel Zrt. a Felhasználó által megvásárolt szoftverhez 1 éves időtartamú térítésmentes terméktámogatást ad.
A terméktámogatás – alapesetben - az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

 • ügyfélszolgálat telefonon és e-mailen
 • szoftverfrissítések automatikus letöltése (szoftverfejlesztések, hibajavítás),
 • új verziók letöltése (nem egészszámú verzióváltás esetén),
 • jogszabálykövetés, 
 • számlázó szoftverek esetében NAV gyártói nyilatkozat (az egy éves időtartamra),
 • a regisztrációs adatok megváltoztatásának lehetősége
 • A folyamatosság fenntartása miatt a vásárlástól számított egy év letelte előtt a terméktámogatást meg kell hosszabbítani, az előbb említett szolgáltatások eléréséhez, melyre a Felhasználónak térítés ellenében van lehetősége. 

A terméktámogatás díja az InCash weboldalán található árlista alapján kerül meghatározásra. 

Amennyiben a terméktámogatás időszakát a Felhasználó nem hosszabbítja meg, úgy a termék-támogatáshoz tartozó szolgáltatások a továbbiakban már nem lesznek elérhetők a számára.

A terméktámogatás nem hosszabbítható meg amennyiben a

 • a Felhasználó licencjogokat sért 
 • a meghosszabbításra kijelölt időszak letelt (a lejárat előtt folyamatosan figyelmeztet a szoftver)
 • a Felhasználó az InCash szoftvert az aktív időszakban nem frissíti online vagy legalább havonta offline módon

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen licencszerződés hatálya kiterjed a szoftver minden olyan frissítésére, bővítésére, kiegészítő komponensére vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjére, melyet a szoftver kezdeti példányának megszerzését követően az InCash Ügyvitel Zrt. biztosít, illetve elérhetővé tesz Önnek, kivéve, ha az ilyen frissítéssel, bővítéssel, kiegészítő komponensével vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjével más előírásokat bocsátunk ki. 
Az InCash Ügyvitel Zrt. fenntartja magának a jogot a szoftver által a Felhasználónak nyújtott vagy elérhetővé tett internet-alapú szolgáltatások leállítására.


9. NAV – InCash 

A számlázó szoftver azon különleges szoftverek csoportjába tartozik, melyek nem csak a felhasználó és szoftverkészítő elvárásainak kell megfelelnie, hanem külön törvény is vonatkozik egyes funkcióinak meglétére, a szoftver tulajdonságaira, működési mechanizmusára.
Az InCash Ügyvitel Zrt. a törvényi előírásoknak csak abban az esetben tud megfelelni, ha folyamatosan fejleszti szoftvereit a Felhasználó pedig mindig gondoskodik arról, hogy meghosszabbítsa a terméktámogatási időszakot és letöltse a legújabb frissítéseket. Az új frissítéseket lehetőség van offline módon is megkapni, de ennek kivitelezése a Felhasználó feladata.

Az internet hozzáféréssel rendelkező gépeken a frissítések automatikusan települnek a Felhasználó hozzájárulásával. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, melyek abból adódnak, hogy a Felhasználó nem hosszabbította meg a terméktámogatási időszakot vagy nem tette lehetővé a frissítések elérését és nem gondoskodott azok offline megszerzéséről sem és ezzel többek között lehetőséget teremtett a törvénynek nem megfelelő bizonylatok kiállítására!


10. FELELŐSSÉG

Az InCash Ügyvitel Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (pl. de nem kizárólagosan, gazdasági- üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon elmaradása, egyéb erkölcsi vagy anyagi veszteség, adatvesztés stb.), melyek a szoftver használatából vagy korlátozott működéséből eredhetnek.

A Felhasználó vásárlás előtt köteles meggyőződni arról, hogy az InCash szoftver a céljainak megfelel. Az InCash Ügyvitel Zrt. jelen szerződéssel nem garantálja, hogy a szoftver mindenben megfelel a Felhasználó igényeinek, ennek számonkérése nem lehetséges. Az InCash Ügyvitel Zrt. felelőssége jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik. 


11. A LICENC JOG MEGSZŰNTETÉSE

 • Az InCash Ügyvitel Zrt. a licencjogokat a Felhasználótól megvonhatja, - egyéb jogok fenntartása mellett-, amennyiben a licencszerződésben foglaltakat megszegi. Ebben az esetben a felhasználó elveszíti jogosultságát a szoftver használatára és a hozzákapcsolódó szolgáltatások igénybe-vételére.
 • A Felhasználó megszüntetheti a licencjogot, amennyiben a szoftvert és valamennyi másolatát megsemmisíti. 
 • Megszűnik a licencjog az InCash Számlázó programra és a hozzá vásárolt kiegészítő programokra amennyiben a Felhasználó az alábbiakat teszi:
  • a szoftver forráskódjának megfejtésére tesz kísérletet
  • a szoftverrel bűncselekményt követ el
  • az InCash-től kapott információkat felhasználja más célokra, esetleg harmadik félnek átadja, vagy segítségével az InCash Ügyvitel Zrt.-nek vagy harmadik félnek kárt okoz

12. A JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Felhasználó a szoftver használatával kapcsolatos észrevételeit, panaszait az InCash Ügyfélszolgálatán teheti meg személyesen, telefonon vagy e-mailen, esetleg levélben.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége: InCash Ügyvitel Zrt., 1139 Budapest Forgách u. 19. Tel.: (+36-1) 238-0814, incash@incash.hu, www.incash.hu 
Az InCash Ügyvitel Zrt. a lehető leghamarabb válaszol a Felhasználó észrevételeire, lehetőségeihez mérten 48 órán belül.


13. A SZERZŐI JOG

Az InCash szoftverekben felhasznált, illetve az ahhoz kapcsolódó anyagok tartalma  és szellemi tulajdonjoga, beleértve a szoftverben szereplő megvalósításokat és ötleteket, az InCash Ügyvitel Zrt.  tulajdona, amelyet a hatályos szerzői jog vagy a szellemi alkotásokra vonatkozó egyéb jogszabályok és nemzetközi egyezmények védenek. Ezek megsértése közjegyző által hitelesített anyagok és dokumentumok alapján bírósági peres eljárás indítását vonhatja maga után.

Az összes, a jelen licencszerződésben kifejezetten nem átengedett jogot az InCash Ügyvitel Zrt. magának fenntartja.

A jelen szoftver licencszerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai és az ide vonatkozó nemzetközi szerződések az irányadók.


Budapest, 2017