Szoftver licencszerződés

A szoftver gyártója, forgalmazója, a szerzői jogok tulajdonosa: 

 • InCash Ügyvitel Zrt.
 • Adószám: 25844034-2-41
 • Bankszámlaszám: 12001008-01584269-00100000
 • Cím: 1139 Budapest Forgách utca 19.
 • Telefon: 1/238-0814
 • Fax.: 1/238-0815
 • E-mail cím: incash@incash.hu 
 • Web: http://www.incash.hu

 

1. A LICENCSZERZŐDÉS

Az InCash Ügyvitel Zrt. által készített szoftver megvásárlásával és a jelen licencszerződés elfogadásával a programot megvásárló - továbbiakban - Felhasználó jogot kap arra, hogy a szoftvert telepítse és az alább felsorolt jogok és kötelezettségek figyelembevételével használja.

A szoftver megvásárlásával sem a szoftver szerzői jogai sem pedig a vagyoni jogai nem kerülnek a Felhasználóhoz!

A Felhasználónak az InCash szoftver installálása közben módja van elolvasni, majd áttanulmányozás után elfogadni jelen licencszerződést. Az elfogadás hiányában a telepítés megszakad, a szoftver telepítésére és használatára nem keletkezik jogosultság. A licencszerződés a szoftveren belül a Regisztráció menüpont alatt található, bármikor elolvasható.

A Felhasználó elfogadja, hogy a licencszerződés a jogszabályi környezet és a technikai fejlődés következtében változhat. A módosult licencszerződést minden változás alkalmával a szoftver használata közben ismételten köteles Felhasználó a további jogszerű használat érdekében elfogadni. Amennyiben a változások kapcsán a Felhasználónak kérdése, észrevétele lenne, azt az ügyfélszolgálatunkon keresztül megteheti a jelen licenszszerződésben meghatározott elérhetőségen és időben.

 

2. A SZERZŐDÉS AZ ALÁBBI JOGOKAT BIZTOSÍTJA A FELHASZNÁLÓNAK

A megvásárolt InCash szoftvert - az adatbázis kivételével - korlátlan számú számítógépre jogosult a Felhasználó telepíteni, és a megvásárolt aktív felhasználók száma szerint egy időben használni.

 • A szoftvert a számítógép merevlemezére történő másolására, és az eredeti példányt biztonsági célból történő megőrzésére. 
 • A jelen licencszerződésben kifejezetten engedélyezetten kívül nem jogosult Felhasználó másolat készítésére.
 • A megvásárolt programban rögzített regisztrációs adatainak a megváltoztatását kérni az InCash Ügyvitel Zrt.-től:
  • cégnév, címadatok vagy adószám változása esetén; 
  • jogutóddal történő megszűnés esetén. 

Mindkét esetben a változtatás kezdeményezésének elengedhetetlen feltétele a változásokat igazoló érvényes cégbírósági végzés bemutatása. A Felhasználót módosítási költség terheli, amely tekintetében az InCash Ügyvitel Zrt. díjtáblázata az irányadó. A változtatásokat csak az élő terméktámogatással rendelkező Felhasználók kérhetik. 

 

3. A FELHASZNÁLÓ NEM JOGOSULT AZ ALÁBBIAKRA

 • A szoftvert vagy bármely részét továbbértékesíteni, bérbe adni, a szoftvert vagy adatbázisát részeire bontani, módosítani, visszaalakítani, lefordítani, a szoftver forráskódjának visszafejtésére bárminemű kísérletet tenni, vagy a szoftverből más szoftvert származtatni.
 • A frissített változat kézhezvétele után a szoftver korábbi változatát használni. A szoftver frissítése után a korábbi változatokat Felhasználó köteles megsemmisíteni.
 • A szoftvert a jelen szerződésben nem engedélyezett módon vagy a kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő módon használni, a szoftverhez tartozó dokumentációról másolatot készíteni.
 • Használni a szoftvert, amennyiben pénzügyi tartozása áll fenn az InCash Ügyvitel Zrt. felé, származzon ez az alap szoftver vételárából, vagy bármikor egy fejlesztésből vagy modul vásárlásából, esetleg kiegészítő szolgáltatás igénybevételéből. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az InCash korlátozhatja vagy megszüntetheti a szoftver használati jogát, letilthatja a szoftvert vagy egyes szolgáltatásait, amíg a tartozás fennáll!

 

4. A SZOFTVER KÖTELEZŐ AKTÍVÁLÁSA

A jelen licencszerződés által biztosított licencjogok a szoftver első telepítését követő tizenöt (15) napra korlátozódnak, amennyiben a Felhasználó a szoftvert nem aktiválja - a kezelési útmutatóban leírtaknak megfelelően.
Az aktiválás történhet interneten vagy telefonon, melynek esetleges költségei a Felhasználót terhelik.
Az aktiváláshoz szükséges kulcsot az InCash akkor bocsájtja a Felhasználó rendelkezésére, amikor a vételi ár teljes mértékben kiegyenlítésre került.
Előfordulhat, hogy amennyiben a számítógépe vagy az InCash szoftver konfigurációjában jelentős változás áll be, az aktiválást újra el kell végezni.

 

5. A SZOFTVER JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁNAK ELLENŐRZÉSE

Az InCash Szoftver tartalmaz olyan műszaki megoldásokat, melyek rendeltetése az, hogy a szoftver licenc nélküli, illetve jogosulatlan használatát megakadályozza.  

Amennyiben a Felhasználó a szoftver nem megvásárolt példányát vagy a megvásárolt példányt nem a megvásárolt kiépítésben használja, vagy a licenc használatára egyéb okok miatt nem jogosult, akkor az InCash Ügyvitel Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jogosulatlan szoftverhasználatot megakadályozza. A Felhasználónak ezek után nem lesz lehetősége a szoftver használatára és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére.
Az ilyen ellenőrzési eljárás során az InCash Ügyvitel Zrt. nem gyűjt a munkaállomásáról személyi azonosításra alkalmas információkat.

 

6. INTERNET ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK

A szoftver tartalmaz olyan összetevőket, amelyek lehetővé teszik, illetve megkönnyítik bizonyos Internet-alapú szolgáltatások használatát. Ön elfogadja és egyetért vele, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. automatikusan ellenőrizheti az Ön által használt szoftver és alkotóelemei verzióját, és a szoftver frissítését vagy hibajavítását az Ön munkaállomására történő automatikus letöltéssel biztosíthatja.
A licencszerződés elfogadásával Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. a rendelkezésére bocsátott elérhetőségeken a Felhasználó részére információkat küldjön a megvásárolt termékhez kapcsolódó szolgáltatásairól és akcióiról, míg Felhasználó ezen információk lemondásáról írásban a jelen licenszszerződésben meghatározott elérhetőség egyikén nem rendelkezik.

 

7. TERMÉKTÁMOGATÁS

Az InCash Ügyvitel Zrt. a Felhasználó által megvásárolt szoftverhez 1 éves időtartamú, a szoftver vételárába foglalt terméktámogatást ad.
A terméktámogatás – alapesetben - az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 

 • ügyfélszolgálat telefonon és e-mailen,
 • szoftverfrissítések automatikus letöltése (szoftverfejlesztések, hibajavítás),
 • új verziók letöltése,
 • jogszabálykövetés, 
 • számlázó szoftverek esetében NAV gyártói nyilatkozat (az egy éves időtartamra),

A folyamatosság fenntartása miatt a vásárlástól számított egy év letelte előtt a terméktámogatást köteles meghosszabbítani a fent hivatkozott szolgáltatások eléréséhez, melyre a Felhasználónak térítés ellenében van lehetősége. 

A terméktámogatás díja az InCash weboldalán található árlista alapján kerül meghatározásra. 

Amennyiben a terméktámogatás időszakát a Felhasználó nem hosszabbítja meg, úgy a termék-támogatáshoz tartozó szolgáltatások a továbbiakban már nem lesznek elérhetők a számára.

A terméktámogatás nem hosszabbítható meg amennyiben a

 • a Felhasználó licencjogokat sért, 
 • a meghosszabbításra kijelölt időszak letelt (a lejárat előtt folyamatosan figyelmeztet a szoftver),
 • a Felhasználó az InCash szoftvert az aktív időszakban nem frissíti online vagy legalább havonta offline módon.

 

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, ADATVÉDELEM

A jelen licencszerződés hatálya kiterjed a szoftver minden olyan frissítésére, bővítésére, kiegészítő komponensére vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjére, melyet a szoftver kezdeti példányának megszerzését követően az InCash Ügyvitel Zrt. biztosít, illetve elérhetővé tesz Önnek, kivéve, ha az ilyen frissítéssel, bővítéssel, kiegészítő komponensével vagy internet-alapú szolgáltatást nyújtó összetevőjével más előírásokat bocsátunk ki. 
Az InCash Ügyvitel Zrt. fenntartja magának a jogot a szoftver által a Felhasználónak nyújtott vagy elérhetővé tett internet-alapú szolgáltatások leállítására.
Az InCash Ügyvitel Zrt. a jelen szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele szerződött természetes személy Felhasználó nevét,  lakcímét,  adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: Az InCash Ügyvitel Zrt. ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul.
Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a szerződéskötés során megadott személyes adataikat a szerződés teljesítése kapcsán az InCash Ügyvitel Zrt. honlapján található tájékoztatóban foglalt célból és ideig kezeli, valamint az abban megjelölt adatkezelők részére továbbíthatja.
Jelen licencszerződés aláírásával Felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. adatkezelési tájékoztatóját elolvasta, megértette, és az abban foglaltakat – mind a jogosultságok, mind a kötelezettségek tekintetében - magára nézve elfogadja.
Tájékoztatjuk továbbá a Felhasználókat, hogy a szoftver használata során a programban tárolt, a Felhasználó megbízói, ügyfelei személyes adataihoz az InCash Ügyvitel Zrt. kizárólag Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján, kizárólag a szoftver jogszerű és szerződésszerű használatának biztosítása céljából, és csak ezen időtartam alatt és kizárólag a szerződésszerű használat biztosítására eljáró alkalmazottak, közreműködők férhetnek hozzá, mely személyek adatkezeléséért az InCash Ügyvitel Zrt. kizárólagosan felel.

 

9. NAV – InCash

A számlázó szoftver azon különleges szoftverek csoportjába tartozik, melyek nem csak a felhasználó és szoftverkészítő elvárásainak kell megfelelnie, hanem külön törvény is vonatkozik egyes funkcióinak meglétére, a szoftver tulajdonságaira, működési mechanizmusára.
Az InCash Ügyvitel Zrt. a törvényi előírásoknak csak abban az esetben tud megfelelni, ha folyamatosan fejleszti szoftvereit a Felhasználó pedig mindig gondoskodik arról, hogy meghosszabbítsa a terméktámogatási időszakot és letöltse a legújabb frissítéseket. Az új frissítéseket lehetőség van offline módon is megkapni, de ennek kivitelezése a Felhasználó feladata.

Az internet hozzáféréssel rendelkező gépeken a frissítések automatikusan települnek a Felhasználó hozzájárulásával. 

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az InCash Ügyvitel Zrt. nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, melyek abból adódnak, hogy a Felhasználó nem hosszabbította meg a terméktámogatási időszakot, vagy nem tette lehetővé a frissítések elérését, nem gondoskodott azok offline megszerzéséről sem, és ezzel többek között lehetőséget teremtett a törvénynek nem megfelelő bizonylatok kiállítására!

 

10. FELELŐSSÉG

Az InCash Ügyvitel Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (pl. de nem kizárólagosan, gazdasági- üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon elmaradása, egyéb erkölcsi vagy anyagi veszteség, adatvesztés stb.), melyek a szoftver használatából vagy korlátozott működéséből eredhetnek.

A Felhasználó vásárlás előtt köteles meggyőződni arról, hogy az InCash szoftver a céljainak megfelel. Az InCash Ügyvitel Zrt. jelen szerződéssel nem garantálja, hogy a szoftver mindenben megfelel a Felhasználó igényeinek, ennek számonkérése nem lehetséges. Az InCash Ügyvitel Zrt. felelőssége jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik. 

 

11. A LICENC JOG MEGSZŰNTETÉSE

 • Az InCash Ügyvitel Zrt. a licencjogokat a Felhasználótól megvonhatja, - egyéb jogok fenntartása mellett-, amennyiben a licencszerződésben foglaltakat megszegi. Ebben az esetben a felhasználó elveszíti jogosultságát a szoftver használatára és a hozzákapcsolódó szolgáltatások igénybevételére.
 • A Felhasználó megszüntetheti a licencjogot, amennyiben a szoftvert és valamennyi másolatát megsemmisíti. 
 • Megszűnik a licencjog az InCash programra és a hozzá vásárolt kiegészítő programokra amennyiben a Felhasználó az alábbiakat teszi:
  • a szoftver forráskódjának megfejtésére tesz kísérletet,
  • a szoftverrel bűncselekményt követ el,
  • az InCash-től kapott információkat felhasználja más célokra, esetleg harmadik félnek átadja, vagy segítségével az InCash Ügyvitel Zrt.-nek vagy harmadik félnek kárt okoz.

 

12. A JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Felhasználó a szoftver használatával kapcsolatos észrevételeit, panaszait az InCash Ügyvitel Zrt. Ügyfélszolgálatán teheti meg személyesen, telefonon vagy e-mailen, esetleg levélben.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége: InCash Ügyvitel Zrt., 1139 Budapest Forgách u. 19. Tel.: (+36-1) 238-0814, incash@incash.hu, www.incash.hu 
Az InCash Ügyvitel Zrt. a lehető leghamarabb válaszol a Felhasználó észrevételeire, lehetőségeihez mérten 48 órán belül.

 

13. A SZERZŐI JOG

Az InCash szoftverekben felhasznált, illetve az ahhoz kapcsolódó anyagok tartalma  és szellemi tulajdonjoga, beleértve a szoftverben szereplő megvalósításokat és ötleteket, az InCash Ügyvitel Zrt.  tulajdona, amelyet a hatályos szerzői jog vagy a szellemi alkotásokra vonatkozó egyéb jogszabályok és nemzetközi egyezmények védenek. Ezek megsértése közjegyző által hitelesített anyagok és dokumentumok alapján bírósági peres eljárás indítását vonhatja maga után.

Az InCash név, valamint az InCash logó az InCash Ügyvitel Zrt. bejegyzett védjegye, így ezek felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.

Az összes, a jelen licencszerződésben kifejezetten nem átengedett jogot az InCash Ügyvitel Zrt. magának fenntartja.

A jelen szoftver licencszerződésre Magyarország hatályos jogszabályai és az ide vonatkozó nemzetközi szerződések és jogforrások az irányadók.

Budapest, 2020